Red.

Juridik kan vara intressant.

In asylpolitik, demokrati, försvar, invandring, islamisering, lag & rätt, politiker on 30 augusti, 2010 at 13:59

Högförräderi är en inom den straffrättsliga litteraturen – och i vissa strafflagar – använd benämning för brottsliga angrepp på statens författning, statsöverhuvudets ställning och statens område.

I äldre tider förutsatte vanligen högförräderistraff att brottslingen var undersåte i det land mot vilket han förbröt sig eller annars av särskilda skäl var skyldig detta land trohet. Men denna förutsättning förekommer inte i nyare strafflagar. Redan förberedelser till högförräderi, särskilt högförrädiska stämplingar och offentliga uppmaningar till detta brott är vanligen belagda med straff. Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde.

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § Brottsbalken.

1§. Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

Hur ska man döma de senaste årens regeringar, som tillåtit att mer och mer av svenskt territorium blivit dominerat av islam? Har delar av riket lagts under främmande makt eller bringats i beroende av sådan makt? Är islam att betrakta som en främmande makt? Har de senaste årens regeringar gjort detta på laglig väg eller har de gjort sig skyldiga till högförräderi i och med att man tillåtit att dessa områden släppts ur svensk kontroll?

Men det finns även andra intressanta pragrafer i Brottsbalkens 19 kapitel. Till exempel denna som tar upp värvning till utländsk krigstjänst.

12§. Om någon utan regeringens tillstånd här i riket värvar folk till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst eller förmår folk att olovligen begiva sig ur riket för att taga sådan tjänst, dömes för olovlig värvning till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om riket var i krig, till fängelse i högst två år.

Hur förhåller det sig med de somaliska värvarna för Al-Shabbab? Har de regeringens tillstånd att värva i Sverige? Är tjänst i Al-Shabbab liktydigt med främmande krigstjänst? Är tjänst hos talibanerna det samma som främmande krigstjänst? När svensk trupp strider i Afghanistan och i alla fall patrullerar med skarp ammunition i somaliska vatten, betyder det att Sverige är i krig mot Talibanerna och Al-Shabbab?

Att ta emot stöd från utlandet för att försöka påverka den svenska opinionen eller det svenska statskicket är heller inte tillåtet.

13§. Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen eller regeringen att besluta om, döms för tagande av utländskt understöd till fängelse i högst två år.

Hur skulle denna paragraf kunna tillämpas på de muslimska föreningar som tar emot finansiering från Libyen eller Saudiarabien för att bygga islamiska kulturcenter och moskéer? De säger sig själva till och med vilja motverka ”islamofobi”, vilket torde kunna tolkas som att ”påverka den allmänna meningen i en fråga”. De vill också flytta fram islams positioner i samhället och söker acceptans för sharia, vilket torde vara påverka ”grunderna för rikets statsskick” eller i vart fall är något som det ”ankommer riksdagen eller regeringen att besluta om”. Och hur skulle paragrafen kunna tillämpas på generationer av svenska kommunister som tagit emot stöd från Sovjetunionen i syfte att påverka ”grunderna för rikets statskick”?

Juridik kan vara intressantare än man till förstone anar.

Wikipedia
Brottsbalkens 19 kapitel

Annonser
  1. Jag är dålig på juridik , men det du skrev förstod jag, och det var bra skrivet 🙂

  2. Paragraferna är ju vad de är, men när jag tittade på dem så dök det upp några frågor i huvudet. Jag är ingen jurist själv, men jag tycker att Brottsbalken §19 mycket väl skulle kunna tillämpas på både det ena och det andra. Om bara det politiska viljan fanns. Men det gör den ju inte.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: