Red.

Upprop: Nej till ändring av grundlagen!

In demokrati, EU, Europa, lag & rätt, politiker on 16 november, 2010 at 10:23

Den 24 november planerar de sju etablerade riksdagspartierna att rösta igenom omfattande förändringar av grundlagen som medför starkt negativa konsekvenser för Sverige (Proposition 2009/10:80 // 2009/10:Ku4). Någon direkt debatt om den nya grundlagen har inte förekommit, och jag har inte sett att det skrivits några spaltmeter om ändringen i pressen. Ändå innebär den nya grundlagen långtgående försämringar för Sverige och svenska folket.

Så här står det i uppropstexten:

Den 24 november planerar alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna att rösta igenom omfattande förändringar av grundlagen som medför starkt negativa konsekvenser för Sverige (Proposition 2009/10:80 // 2009/10:Ku4).

De ändringar som är föreslagna medför i huvudsak följande:

  • Det blir svårare att gå ut ur europeiska unionen om svenska folket så skulle önska eftersom det kommer krävas en förändring av grundlagen innan så kan ske. Därmed urholkas svenskarnas möjlighet att påverka sin egen framtid.
  • Mångkulturalismen befästs i och med att skrivningarna i grundlagen om att främja etniska, kulturella och religiösa grupper blir tvingande. Därmed befästs den politik som förts i snart 40 år och som vi menar varit katastrofal.
  • Betydelsen av det svenska medborgarskapet urholkas i och med att utlänningar i stort jämställs med svenska medborgare och därmed åtnjuter samma rättigheter. Dessutom försvinner kravet på svenskt medborgarskap vid anställningar av känslig karaktär, vilket innebär att utlänningar tillåts ha viktiga och samhällsbärande positioner.

Allt sedan Sverige blev medlem i EU 1995 har det skett en marginalisering av riksdagen och en uttunning av folkstyret och sakernas tillstånd har förvärrats för varje fördragsändring som har gjorts sedan dess – Amsterdamfördraget, Nicefördraget och senast Lissabonfördraget.

Med Lissabonfördraget överordnas EU-rätten formellt Sveriges grundlagar. Den tidigare domstolsprincipen att unionens lagar har ett uttalat företräde framför nationella lagar fördragsfästs.

Med den nya paragraf som införs med grundlagsändringarna blir Sveriges EU-medlemskap och Lissabonfördraget grundlagsskyddat. Det var Lissabonfördraget som de borgerliga allianspartierna och socialdemokraterna röstade ja till i riksdagen den 20 november 2008 utan att höra svenska folket i en folkomröstning. Om riksdagen nu röstar igenom grundlagsändringen begår det ytterligare ett svek mot det svenska folket.

Varken EU eller mångkulturalismen har ett så pass starkt stöd i Sverige att dessa företeelser bör få stöd i Sveriges grundlag. Inte heller lär svenska folket se positivt på det faktum att vårt medborgarskap urholkas och utlänningar i långt större grad kommer kunna åtnjuta de rättigheter som tidigare varit förbehållna de som har svenskt medborgarskap.

Sverigedemokraterna är, som enda parti, motståndare till dessa omfattande förändringar och anser att det måste till en allmän debatt om detta så att svenska folket får kännedom om förändringarna som är på väg att klubbas igenom samt att svenska folket får säga sitt.

Därför startar Sverigedemokraterna nu en namninsamling för alla de som vill att riksdagen ska rösta ner förslaget den 24 november.

Initiativtagare: Kent Ekeroth

I skrivande stund (16/11 2010 kl. 10:23) har 2803 svenskar undertecknat uppropet. Fler behövs. Skriv på du också.

Uppdatering
6330 underskrifter den 18/11 kl 09.04
7518 underskrifter den 19/11 kl 13.07
9292 underskrifter den 21/11 KL 22.25

Annonser
%d bloggare gillar detta: