Red.

Hets mot folkgrupp?

In islamisering, media, press, yttrandefrihet on 17 december, 2010 at 17:38

Ulf Nilsson är en gammal räv inom journalistiken. Han skriver numera, vid 77 års ålder, mest krönikor i Expressen. Han är också den ende svenske journalist som törs skriva om saker som är självklara, men som kan tolkas politiskt inkorrekt. Så pass inkorrekt att han nu anmälts till JK för hets mot folkgrupp.

Den misshagliga krönikan publicerades i Expressen den 14 december 2010 och där skriver Nilsson bland annat apropå den muslimske terrorbombaren i Stockholm:

”Det pågår ett krig i världen, ett krig som inte känner några gränser. Nämligen militanta islamisters krig mot alla oss som begår det – sett med deras ögon – ohyggliga brottet att inte tro på Allah. Vi, de otrogna, för inte krig mot någons tro, men islamisterna gör det, inte alla, men en obehagligt stor, mordisk minoritet.”

Lite längre ner fortsätter han, och det tycks vara den här delen som väckt det största missnöjet:

”Faktum är att vi, ja, svenskarna, faktiskt är på väg att avskaffa oss, om än sakta. Obs! att nu raljerar jag inte längre. Sverige har sen länge minskande befolkning, ja, om vi ser till pursvenskar. Varje par föder statistiskt sett färre än två barn, lika med minskning. Våra invandrare, numera omkring 20 procent, av vilka 400 000 muslimer (varav de allra flesta naturligtvis inte är islamister), föder betydligt fler. Det är oundvikligt att det muslimska inflytandet växer. Kort sagt: vi befinner oss i krig, Sverige liksom alla andra europeiska länder (och naturligtvis ”den store satan”, USA). Det är ett krig på sparlåga men livsfarligt likafullt.”

Vad Nilsson glömde, eller avsiktligt undvek att berätta, är att till de 400.000 muslimerna (muslimska organisationer har nämnt betydligt högre siffror) ska läggas de runt 100.000 nytillkommande som varje år beviljas uppehållstillstånd. De länder som bidrar med flest asylsökande till Sverige är Somalia, Irak och Afghanistan, länder som till 99 procent är muslimska.

När man betraktar texten utifrån vad Nilsson faktiskt skrivit stämmer det väl med vad t ex Statistiska Centralbyrån kommit fram till. SCB skriver nämligen redan i förordet till sin rapport ”Barnafödande bland inrikes och utrikes födda” från 2008:

”Om man ser till hela gruppen utrikes födda så har de en högre fruktsamhet jämfört med svenskfödda. Den utrikes födda befolkningen i Sverige ökar och antas fortsätta öka. Det betyder att de utrikes födda kvinnornas barnafödande får en allt större inverkan på barnafödandet i riket som helhet.”

På sidan 20 konstaterar rapporten vidare:

”Det summerade fruktsamhetstalet för utrikes födda uppgick år 2007 till 2,21 barn per kvinna medan svenskfödda uppnådde ett fruktsamhetstal på 1,82 barn per kvinna. I riket som helhet var det summerade fruktsamhetstalet 1,88 barn per kvinna. För att uppnå en situation där befolkningen fullt ut kan ersätta sig själv, det vill säga nå full reproduktionsnivå, krävs att det föds minst 2,1 barn per kvinna.”

Högst fruktsamhet har kvinnor från länder med lågt eller medelhögt HDI. HDI står för Human Development Index och är en FN-beteckning på länders utvecklingsgrad. Ju lägre tal, desto mer underutvecklat anses landet vara. Till länder med medelhögt HDI räknas bl a Irak. Bland länder med lågt HDI återfinns Somalia och Afghanistan. Just de länder varifrån de tre största invandrargrupperna i Sverige kommer.

Nilsson har alltså rätt i sak. I alla fall om man får tro Statistiska Centralbyrån, och det får man väl än så länge göra. Nu till den mer flummiga begreppet ”hets mot folkgrupp”. Det finns tre ord i Nilssons krönika som med lite ond vilja kan tolkas som anspelning på ”folkgrupp”. De tre orden är ”pursvenskar”, ”invandrare” och ”muslimer”. Av dessa tre ord är det faktiskt bara ”pursvenskar” som kan sägas referera till någon sorts folkgrupp, dvs etniska svenskar. Begreppen ”invandrare” och ”muslimer” är på tok för vittomfattande, och var och en av dessa grupper inbegriper folk från så många olika folkslag eller etniska grupper att de inte i sig kan betraktas som ”folkgrupper”. Om så vore, så skulle till exempel rödhåriga, vänsterhänta, tatuerade och volvoägare också kunna räknas som folkgrupper.

Nilssons krönika har alltså fått fyra personer och/eller organisationer att anmäla honom, eller kanske snarare Expressens ansvarige utgivare, för ”hets mot folkgrupp”. Nu väntar vi bara på att man även ska anmäla Statistiska Centralbyrån för samma sak. SCB har ju faktiskt skrivit i sin rapport att kvinnor från Somalia, Irak och Afghanistan föder fler barn än svenska kvinnor. Och somalier, irakier och afghaner är ju till skillnad från ”invandrare” och ”muslimer” faktiskt folkgrupper på riktigt.

Ulf Nilssons krönika i sin helhet

Uppdatering
Ärendet avgjort. JK säger att Nilssons krönika inte är hets mot folkgrupp. I beslutet konstaterar JK bland annat:

”Den anmälda artikeln har tillkommit i nära anslutning till sprängdådet i centrala Stockholm den 11 december 2009 och utgör ett inslag i den debatt som sedan den aktuella händelsen pågått i medierna. Artikeln innehåller i sig inte några hot eller uttryck för missaktning för någon folkgrupp. Med nämnda utgångspunkter anser Justitiekanslern att det samlade intrycket av artikeln är att den inte går utöver vad som är tillåtet enligt TF.” (TF = Tryckfrihetsförordningen.)

Dagens Juridik

Annonser
%d bloggare gillar detta: