Red.

Archive for the ‘Sverigedemokraterna’ Category

Mitt långfinger till den svenska pressen.

In asylpolitik, åsiktsregistrering, demokratur, desinformation, flyktingar, invandring, journalister, korruption, media, medlöpare, Norden, politisk korrekthet, press, sanning och lögn, Sverigedemokraterna, valet 2014, yttrandefrihet on 8 september, 2014 at 12:39

asylmottagande_2014

 

Klicka på bilden så får du se en större version.

I princip hela den svenska pressen har gjort en gemensam ansträngning för att försöka dölja vissa besvärande fakta beträffande asylinvandringen till Sverige och de övriga Nordiska länderna. Bilden ovan är en annons som Sverigedemokraterna gjort och som de försökt få publicera i den svenska pressen. Praktiskt taget samtliga tidningar har vägrat ta in annonsen. Är det för att redaktörerna tror att de olika ländernas migrationsmyndigheter ljuger om sina siffror? Eller är det för att fakta inte stämmer med den bild pressen vill förmedla till det sovande folket?

Jag publicerar annonsen på bloggen i hopp om att någon som inte sett den förut ska få ögonen på den och förhoppningsvis börja fundera över vilken roll den svenska pressen självsvåldigt har tagit sig. Pressen ska bevaka stat och myndigheter och stå på vanligt folks sida. Den svenska pressen, likt pressen i gamla Sovjetunionen och DDR, gör tyvärr tvärtom. Bevakar och uppfostrar vanligt folk för statens räkning.

Den svenska journalistkåren har förvandlat sig själva till en propagandistkår som springer maktens ärenden. De borde skämmas.

Kuppen mot grundlagen.

In demokrati, diskriminering, EU, Fredrik Reinfeldt, journalister, mänskliga rättigheter, mångkultur, Sverigedemokraterna, valet 2010, valet 2014, yttrandefrihet on 25 april, 2014 at 10:40

Den 24 november 2010 antog den nyvalda svenska Riksdagen en rad ändringar i våra grundlagar. Bland annat skrevs det in att Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle och medlem i EU. Detta kan alltså inte ändras utan två riksdagsbeslut med allmänna val emellan. Endast Sverigedemokraternas representanter röstade emot beslutet.

Ändringarna av grundlagen 2010 skedde i princip utan debatt, vilket borde vara förvånande med tanke på beslutens stora betydelse för svenska folkets framtid. En stor del av förklaringen till tystnaden var naturligtvis att samtliga sju riksdagspartier var överens i frågan och inte hade någon anledning att ta upp saken till diskussion. En annan starkt bidragande orsak var det närmast totala ointresset från media. Det var i stort sett bara alternativmedia som skrev om saken och deras insats räckte inte för att väcka svenska folkets intresse för vad som var på väg att hända. Bristen på bevakning och granskning av 2010 års förändringar i grundlagen var enligt bloggens mening förmodligen de etablerade mediernas hittills största svek mot svenska folket.

Första beslut togs den 2 juni 2010.
Val hölls 23 september 2010.
Andra beslut togs den 24 november 2010.
Den nya grundlagen trädde i kraft den 1 januari 2011.

Det gick fort, och det kan nästan liknas vid en en kupp. Det var inte snyggt, men det sköttes formellt enligt reglerna.

Regeringens webbsida: http://www.regeringen.se/sb/d/…
Prop. 2009/10:80 (423 sidor): http://www.regeringen.se/conte…

Här nedan följer några utdrag ur den nya grundlag som skapades genom att ändringarna (SFS 2010:1408) infördes i Regeringsformen från 1974. Lite sent kanske, men det stundar snart ett nytt val och man vet aldrig vad makten har för planer denna gång. Om sju-klövern kan enas så kan mycket oönskat hända även mellan juni och november 2014. (Fetstil och färgmarkerad text är mina redigeringar.)

1 kap
10 § Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).

Kommentar: Sveriges medlemskap i EU kan alltså efter den 1 januari 2011 inte ändras med mindre än att Riksdagen tar beslut om utträde vid två tillfällen med allmänna val emellan.

2 kap
12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Lag (2010:1408).

Kommentar: Det är alltså enligt grundlagen fullt tillåtet att missgynna någon som inte tillhör en minoritet. Det betyder att man fullt lagligt kan diskriminera svenskar i förhållande till utlänningar, vita i förhållande till färgade och heterosexuella i förhållande till homosexuella. Det är naturligtvis avsiktligt formulerat på detta vis. Det rätta hade varit att stryka texten om ”minoritet” och istället ge paragrafen följande lydelse: ”Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning.”

13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. Lag (2010:1408).

Kommentar: Det är alltså enligt grundlagen tillåtet att missgynna någon på grund av att man har ”fel” kön. Detta har använts som ett vapen mot arbetsplatser där män råkar vara i flertal. Om könsfördelningen anses ojämn kan man alltså frångå principen om att den mest komptetente sökande ska få t ex ett utlyst arbete.

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Kommentar: Om lagen initialt skrivs så att den bara ska gälla i två år (se 22 § nedan) behövs det bara ett beslut som stöds av fem sjättedelar av ledamöterna i Riksdagen för att vi ska beläggas med munkavle, drabbas av mediecensur, förbjudas hålla politiska eller fackliga möten eller demonstrationer eller bilda demokratiska föreningar. Ett liknande beslut kan ge polis och militär rätt visitera oss utan synbara skäl, söka igenom våra hus, öppna vår post, avlyssna våra telefoner och kartlägga vilka vi träffar. Vi kan också drabbas av utegångsförbud och dömas i hemliga domstolar. Fem sjättedelar av Rikdagen är 291 av de 349 ledamöterna. Sjuklövern har i nuvarande Riksdag 329 ledamöter och kan alltså trycka igenom krislagar utan parlamentariska problem.

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. Lag (2010:1408).

21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Lag (2010:1408). 

Kommentar: ”Godtagbara i ett demokratiskt samhälle” känns som en gummiformulering. Vad som är ”godtagbart” är ju inte någon evig sanning utan avgörs varje gång av den konsensus eller ”värdegrund” som för tillfället råder. Idag tycks till exempel statistiska fakta inom området migration och integration vara, om inte icke ”godtagbara”, så i alla fall på gränsen. Vad som anses ”godtagbart” i ett hårdare politiskt och ekonomiskt klimat är vars och ens gissning.

22 § Ett förslag till lag enligt 20 § ska, om det inte avslås av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i minst tolv månader från det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kammare. Riksdagen får dock anta förslaget direkt, om minst fem sjättedelar av de röstande enas om beslutet.

Första stycket gäller inte förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Det gäller inte heller förslag till lag som enbart rör

1. förbud att röja sådant som någon har fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är nödvändigt med hänsyn till något av de intressen som anges i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen,
2. husrannsakan eller liknande intrång, eller
3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning.

Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens del om första stycket är tillämpligt i fråga om ett visst lagförslag. Lag (2010:1408).

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfrihetenLag (2010:1408).
Kommentar: Din rätt att yttra dig om t ex politik kan alltså begränsas om du fått tag på graverande uppgifter som till exempel kan skada Fredrik Reinfeldts anseende. Eller om du skriver några fakta om islam på nätet som gör i Sverige boende muslimer så upprörda att de stör allmän ordning och säkerhet. Dessutom kan man enligt tredje stycket helt lagligt förbjuda internetbaserade fria nyhetsförmedlare oavsett vad de skriver om utan att det anses som ett ingrepp i yttrandefriheten.
3 kap
4 § Rösträtt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som är eller någon gång har varit bosatt i riket och har fyllt arton år.
Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt kan vara ledamot av riksdagen eller ersättare för ledamot.
Kommentar: Här finns inga begränsningar för folk som har dubbla eller trippla medborgarskap. Jag tycker personligen att man av riksdagsledamöter borde kunna kräva odelad lojalitet och att de enbart innehar svenskt medborgarskap.
4 kap
12 § Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget.
Kommentar: Rikdagsledamöter har i princip evig immunitet för vad de säger och gör under sin tid i Rikdagen. Om inte fem sjättedelar av ledamöterna enas om att hänga ut någon, vill säga. Men det lär nog inte inträffa i brådrasket. Däremot tycks det vara så att en sådan person utan Riksdagens 5/6-medgivande faktiskt kan hindras från att fly till sitt hemland. ”Resa inom riket” är ju inte detsamma som att resa hem till exempelvis Irak.
Dessa förändringar infördes alltså utan nämnvärd uppmärksamhet hösten 2010. Jag kan inte tycka annat än att i princip alla ändringar innebär en i alla fall potentiell inskränkning av svenska folkets yttrandefrihet och allmänna medborgerliga rättigheter. Att lagen dessutom gör det helt lagligt att diskriminera svenskar i förhållande till andra etniciteter är ett lågvattenmärke i svensk lagstiftning.
 

Starkt jobbat, Expressen!

In desinformation, journalister, media, medlöpare, politiker, Sverigedemokraterna on 22 november, 2012 at 23:59

 

Sentio november 2012. 1.002 personer intervjuades under perioden 15-21 november. Andelen osäkra väljare 12 procent. Centerpartiet 3,0 (-1,0), Folkpartiet 6,7 (+0,2), Moderaterna 28,4 (+2,1), Kristdemokraterna 2,7 (-1,3), Socialdemokraterna 31,7 (-1,4), Vänsterpartiet 7,0 (+0,2), Miljöpartiet 6,8 (-0,9) och Sverigedemokraterna 12,3 (+2,2) och nytt rekord.

Siffran kommer från en enda undersökning och behöver egentligen inte betyda något alls, men det är lite kul att Expressen och Thomas Mattsson fick en så snabb respons på sina artiklar om SD. Undrar i vilket hus det hålls krismöte ikväll?

Källa: Avpixlat

Almqvist-affären.

In islamisering, politiker, Sverigedemokraterna, valet 2014 on 14 november, 2012 at 20:39

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Erik Almqvist tvingas lämna alla sina uppdrag i partiet. Avskedandet sker efter att en film från en sen utekväll publicerats i Expressen. Av filmen framgår att Erik Almqvist använder ett minst sagt olämpligt språkbruk i ett politiskt fyllegräl med flera andra personer, bland annat den irakiske ståuppartisten Soran Ismail.

Avskedandet av Almqvist sker efter att en film från en sen utekväll i går publicerats av Expressen. Den nu publicerade filmen verkar vara en längre version av den filmsekvens som Almqvist själv publicerade sommaren 2010, som ett svar på anklagelser från den just Soran Ismail. Filmen har av allt att döma tagits av Almqvists kollega Kent Ekeroth under den aktuella incidenten, men hur det kan komma sig att Expressen nu kommit över den är oklart, likaså varför man väntat i två och ett halvt år med att publicera den. Bloggaren kan tänka sig att en anledning till publiceringen kan vara att avslöjandet rent politiskt passade bra nu när flera undersökningar visar att SD fått ett ökande stöd bland svenska folket. Bloggaren, som väl känner till hur folk i den branschen tänker, kan också tänka sig att man haft filmen liggande en tid men sparat på den till ett lämpligt tillfälle.

Hur filmen kommit i Expressens händer är ännu en öppen fråga, men enligt uppgifter i dag har filmen bara hanterats av tre personer, Almqvist själv, Kent Ekeroth på vilkens mobiltelefon den spelats in, och en tredje person, som möjligen är samma person som var behjälplig med den klippta version som Almqvist själv publicerade sommaren 2010. Att Almqvist eller Ekeroth själva skulle ha läckt filmen till Expressen verkar mindre troligt. Men att denna tredje, ännu inte namngivna, person under arbetet med klippningen för egen räkning passade på att spara undan en kopia av den fullständiga filmen är inte otänkbart. Om inte personen är fullständig politisk analfabet kan han eller hon inte ha undgått att dra slutsatsen att filmen utgjorde politisk dynamit och hade ett rejält ekonomiskt värde om den erbjöds den mindre nogräknade  pressen. Att den publicerats i just Expressen kan betyda att Aftonbladet förlorade budgivningen.

Beträffande själva filmen framstår det som uppenbart att Erik Almqvist verkligen sagt det han sagt och gjort det han gjort. Och slutsatsen bloggaren drar av detta är naturligtvis densamma som partiledningen dragit. Almqvist måste gå. Han har blivit en belastning för partiet och kan inte sitta på några viktiga stolar framöver. Att han inte samtidigt även avgått som riksdagsman är möjligen en formalitet men icke desto mindre en nödvändighet. Almqvist måste lämna även denna stol och lämna över till nästa person på listan.

Sanningen är alltid sanningen oavsett hur den kommit ut till offentligheten. Sanningen svider också som inget annat. Värre än salt i ett öppet sår. Och som Almqvist själv sa i sin svarsvideo efter Soran Ismails angrepp den där sommaren för två och ett halvt år sedan: ”Sanningen kommer alltid fram”.

”Han bör också allvarligt fundera över sin roll som ledamot [i Riksdagen]” sade partiledaren Jimmie Åkesson på en presskonferens tidigare i dag. Om Erik Almqvist är mån om Sverige och svenska folkets framtid som ett folk fritt från islamiskt förtryck borde han ta den funderingen redan i kväll. Och ge oss ett besked i morgon.

Uppdatering 15 november 2012.

Idag den 15 november 2012 meddelas att Kent Ekroth, som också figurerade i videon, tills vidare har tagit timeout från uppdraget som rättspolitisk talesman för SD. I ljuset av de nya videoklipp som Expressen släppt, känns detta motiverat. Ekeroths, Almqvists och Westlings attityd och uppträdande så som man kan se i videon är inte värdigt det svenska folk som har placerat sina förhoppningar om ett framtida fritt Sverige hos dessa unga män. De har svikit och bör lämna sina platser till folk som bättre kan representera dessa svenskar.

I ett längre perspektiv kan den eventuella förlusten av Kent Ekeroth dock vara allvarligare för Sveriges framtid än vad som i förstone framgår. Ekeroths betydelse kan säkert diskuteras men han anses vara den som mest energiskt har arbetat för att formulera SDs islamkritiska hållning. Utan honom kan denna hållning komma att försvagas, vilket vore djupt olyckligt för Sverige och det svenska folket.

SD är idag, och lär för all överblickbar framtid vara, det enda islamkritiska alternativet i svensk politik. Sjuklöverpartierna är rörande eniga i sin positiva inställning till islam, och snubblar över varandra i ivern att göra nya eftergifter. På vänsterkanten är islams inflytande sedan länge bergfast förankrat och yttersta högern förenas alltmer med islam genom sitt gemensamma hat mot judar och staten Israel.

Näst invandringskatastrofen, som kostat oss hundratals miljarder kronor och fortsätter att vara ett samhällsekonomiskt svart hål, är islam och den gradvisa men stadiga islamiseringen av våra samhällsfuktioner det största hot som Sverige och det svenska folket någonsin stått inför.

Om SD inte längre kan organisera och kanalisera motståndet mot islam finns det ingen som gör det. Och då kan vi börja fundera på i vilket land vi ska söka asyl. Bloggaren lutar åt Finland.

”Problempartiet” avslöjar problemjournalisterna.

In demokrati, desinformation, islamisering, journalister, mångkultur, media, medlöpare, sanning och lögn, Sverigedemokraterna, valet 2010 on 14 augusti, 2012 at 12:21

Björn Häger, journalist och författare, mm, har gjort en ambitiös kartläggning av hur svensk media behandlade Sverigedemokraterna inför valet 2010. Han har intervjuat reportrar och chefer på de stora redaktionerna i Stockholm och i Skåne och deras svar visar på en beklämmande verklighet som inte bådar gott för demokratins framtid i Sverige.

Hur Hägers avklädning av landets högsta makthavare inom media kunde släppas fram i offentligheten är en gåta i sig. Kanske känner sig makthavarna säkra på att de aldrig kommer att ställas till svars. Kanske bryr de sig inte. Jag rekommenderar alla som är intresserade av demokrati och av att värna ”allas lika värde”, som det brukar heta, att läsa boken och sedan ta ställning till om man vill fortsätta att stödja dessa mediemoguler genom att köpa deras tidningar, titta på deras reklaminslag och betala deras löner över tv-licensen.

Jag ska inte avslöja särskilt mycket ur bokens innehåll, men jag ska ta med ett citat som Björn Häger tillskriver Skånska Dagbladets chefredaktör Jan A Johansson. Johanssons uttalande känns ganska symtomatiskt för alla de stora redaktionernas agerande i förhållande till partiet Sverigedemokraterna. Johansson säger (sidan 204, rad 10):

”De [Sverigedemokraterna] har ju en del påståenden om invandrargrupper, brottslighet, i Malmö framförallt, där de går ut med påståenden som vi vet är sanna. Vi kan kontrollera dem, vi känner till dem, men vi publicerar dem inte ändå utan vidare därför att vi vet att det ställer till sådan helvetes skada för samhällsutvecklingen.”

”…helvetes skada för samhällsutvecklingen.” Om man tror att den samhällsutveckling man vill främja skulle ta skada av att man berättar sanningen om den, borde man nog tänka en gång till på vilket samhälle det är man håller på att skapa.

Problempartiet
Mediernas villrådighet kring SD valet 2010
Bokus

Apropå dubbla standards och ett samhälle i fritt fall.

In asylpolitik, demokrati, invandring, islamisering, journalister, korruption, mångkultur, media, medlöpare, Sverigedemokraterna, yttrandefrihet on 20 februari, 2012 at 15:50

Ett rockband jag aldrig har hört talas om har fått besked om att de inte är välkomna att delta i en kommande musikfestival på Gotland. Detta efter att först ha bjudits in av arrangörerna.

Det är intressant att bandet Avenir bannlysts på grund av ett rykte, ett rykte, om att en av medlemmarna eventuellt skulle vara medlem i, eller sympatisera med, Sverigedemokraterna. Extra intressant blir det därför att samtidigt leds landets största årliga nöjessatsning, Melodifestivalen, av en ung kvinna som bevisligen, inte ryktesvis utan bevisligen, uttryckt grovt antisemitiska åsikter på sin egen hemsida eller blogg.

Slutsats 1 av detta kan bara bli att blotta ryktet om att en person sympatiserar med SD är legitimt skäl till utestängning och offentlig verbal flagellation, men att antisemitism numera är helt okej, och till och med statstelevisionen medverkar i att släta över och sopa bevisen under mattan. Är det en slump att den unge mannen som utpekats som SD-sympatisör är svensk, och att den unga kvinnan är av arabisk härkomst?

Slutsats 2 är att man borde råda sina judiska vänner och bekanta att fundera på att flytta till något annat land. Sverige befinner sig på en farlig väg, och inget tyder på att situationen kommer att bli bättre. Inte ens Göran Rosenberg, som var så snabb att reagera när ett eventuellt förbud mot manlig könsstympning (omskärelse) dök upp i debatten, har visat något intresse för denna utveckling.

Slutsats 3 blir att om man vill göra livet svårt för någon, så ska man sprida ett rykte om att de är medlemmar i, eller sympatiserar med, Sverigedemokraterna.

Uppdaterat 2012-02-20
Dokument.no har en intressant artikel om hur man även i Norska media numera accepterar grov antisemitism utan att reagera.

Den politiska eliten skyddar förrädarna.

In demokrati, Europa, försvar, Internationellt, korruption, kriminalitet, lag & rätt, medlöpare, politiker, sanning och lögn, Sverigedemokraterna on 16 december, 2011 at 20:49

Så var det alltså klart. Sveriges politiska elit har bestämt sig för att till varje pris skydda de landsförrädare som arbetade åt den östtyska underrättelsetjänsten. Det gick precis som vi förutsåg redan den 9 november. Till och med bortförklaringarna var de som vi förutsåg.

Logo för Ministerium für Staatssicherheit, Stasi

Ibland är det trist att få rätt. Till och med argumentet ”personlig integritet” kunde vi förutse. Den politiska eliten i Sverige anser helt uppenbart att ett sextiotal enskilda stasi-spioners ”personliga integritet” överskuggar hela det svenska folkets behov av att veta vilka som förrådde oss. Min tolkning kan bara bli en; dessa 57 spioner eller inflytelseagenter har eller har haft viktiga positioner inom den politiska eliten, regeringen, media eller näringsliv och måste till varje pris skyddas. Vår enda chans är SD 2014.

Tidigare på bloggen om Stasi-arkivet
Maskirovka…
Vår förutsägelse… 

%d bloggare gillar detta: